JADWAL WAWANCARA PSB SDIT AL-IMAM ASY-SYAFI’I TAHUN 2021

Jadwal wawancara orang tua pada hari sabtu.
Mekanismenya Orang tua menelpon ke nomor penguji pada waktunya.

Adapun pewawancara sama dengan penguji di group kelas masing-masing.

No. Pendaftaran Nama Waktu Wawancara Penguji Nomor Penguji
HP Telegram
PSD21210028 AHMAD MUROBBY 08.30-09.00 ISHAK 0878-6538-8700 0878-6538-8700
PSD21210029 AHMAD UWAIS AL QARNY 09.30-10.00
PSD21210026 AMMAR 10.30-11.00
PSD21210038 AZKA IRFANI RAMADHONI 08.30-09.00 HUMAIDI 0877-3182-2017 0877-3182-2017
PSD21210030 DIANDRA SANNY RAMADHAN 09.30-10.00
PSD21210013 Dzaky Ahmad Athaya 10.30-11.00
PSD21210045 GHOLIB AL AQSO 09.30-10.00 ABDUL GHANI 0853-3507-5789 0853-3507-5789
PSD21210020 HAIDAR ALI 10.30-11.00
PSD21210044 HUMAM AL FATIH 11.30-12.00
PSD21210043 KHAIRURROZIQIN RAJABIL ULUM 08.30-09.00 RINALDI 0878-5499-6051 0878-6793-6346
PSD21210014 Lalu Maula Yusuf Atha 09.30-10.00
PSD21210019 MUHAMMAD ADHWA AL-KAUNI 10.30-11.00
PSD21210041 Muhammad Al Fatih Rumi 08.30-09.00 HAMDANIL 0878-5557-1980 0878-5557-1980
PSD21210034 MUHAMMAD DZAKY EL – RAFIF 09.30-10.00
PSD21210004 MUHAMMAD HAEKAL PUTRA YATMAN 10.30-11.00
PSD21210033 MUHAMMAD RAMDHONI 08.30-09.00 REZA ANDRIAN 0878-6564-4220 0878-6564-4220
PSD21210009 MUHAMMAD YAZID THABRANI 09.30-10.00
PSD21210039 Nabil Safrun 10.30-11.00
PSD21210005 RIZKY SADEVA RAMADHAN 08.30-09.00 YULIANTO 0819-1700-5905 0819-1700-5905
PSD21210024 SAKHI ZAHIDAN CAHYO 09.30-10.00
PSD21210008 YAHYA ABDURROHMAN ZAHID 10.30-11.00
PSD21210037 ALMEIRA UZMA RINJANI 08.30-09.00 ABDURRAHMAN WAHID 0878-5191-4794 0878-5191-4794
PSD21210012 ATHAYA MUFATTIHA HARISTA 09.30-10.00
PSD21210036 AUDI ZIKRIN KILANI 10.30-11.00
PSD21210001 aviza giandara syuhada 08.30-09.00 NOVITA QURNIATI 0878-6368-6498 0878-6368-6498
PSD21210011 AZIZI MUFIDA PANDE 09.30-10.00
PSD21210023 AZKIYA KHALISA PUTRI 10.30-11.00
PSD21210018 DAVINA AZALIA SASIKIRANA 08.30-09.00 YENI ASTUTI 0819-3964-7224 0819-3964-7224
PSD21210031 DZAKIA AMIRA SAKHI 09.30-10.00
PSD21210042 FATHIYA ZIADA RIZQA 10.30-11.00
PSD21210017 HAFIZA KHAIRA DAFINA 08.30-09.00 Rauhillah Ayu Zamiski 0878-5684-7021 0878-5684-7021
PSD19190064 HAURA LATIFA 09.30-10.00
PSD21210002 HAURY MARYAM BASYASYA 10.30-11.00
PSD21210035 ilma nafia annisa 08.30-09.00 NOVI HAYATUL NUR PUTRI 0818-0534-8186 0818-0534-8186
PSD21210032 Kayyisah Mafaza 09.30-10.00
PSD21210021 KHAILILA SAFARIA AUTHAR 10.30-11.00
PSD21210022 mikhaila fathin mahardani 08.30-09.00 HIDAYANTI 0818-337-073 0818-337-073
PSD21210010 SAFANAH HUSNA FATIH 09.30-10.00
PSD21210006 Salsabila nadhifa widianto 10.30-11.00
PSD21210040 Syanala Qonita Ciptariansyah 10.00-10.30 DINA MERIYANITA 0859-5432-5655 0859-5432-5655
PSD21210003 Ufaira Misron 11.00-11.30
PSD21210016 YUMNA AMBERLYN ASSYABIYA 08.30-09.00 ARINI 0878-6309-3593 0878-6309-3593
PSD21210027 YUMNA IKRAMINA BAWAZEER 09.30-10.00
PSD21210046 Tsamara afifah rukmana 10.30-11.00
PSD21210048 Abdurrahman Faqih 11.30-12.00
PSD21210047 LALU RASYA IHSAN FATHUL ULUM 13.00-13.30